PhD téma kiírások

Témavezető Témavezető intézete Címcsökkenő sorrend
Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont A 3. szintű valószínűségi biztonsági elemzés módszerének megalapozása
Vértesi Róbert MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet A kvark-gluon plazma vizsgálata nehéz kvarkok segítségével az ALICE kísérletnél
Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont A légköri szennyeződés terjedésének modellezése, a kibocsátási pont közelében található épületek hatásának vizsgálata
Ódor Géza MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet A rendezetlen hálózati dinamikus modellek kutatása
Pázmándi Tamás MTA Energiatudományi Kutatóközpont A sugárvédelmi környezetellenőrzés során alkalmazott módszerek fejlesztése, telephelyi és országos rendszerek optimalizálása
Maák Pál BME TTK Fizika Intézet Atomfizika Tanszék Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése
Maák Pál BME TTK Fizika Intézet Atomfizika Tanszék Anyagok optikai jellemzőinek kontrollált változtatása lézeres megmunkálással
Nagy Attila Tibor Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Az aeroszolok optikai/lézeres méréstechnikájának alkalmazása a farmakológiában
Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Az ALLEGRO kísérleti gyorsreaktor tranzienseinek vizsgálata
Pázmándi Tamás Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Belső sugárterhelés meghatározására alkalmas módszerek fejlesztése
Kozák Lajos Rudolf Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont Biológiai rendszerek MR vizsgálata a metabolitoktól a komplex működésekig: elméleti és gyakorlati kérdések
Kozák Lajos Rudolf Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont Biológiai rendszerek MR vizsgálata a metabolitoktól a komplex működésekig: elméleti és gyakorlati kérdések
Kugler Sándor Fizikai Intézet Biológiailag inspirált fázisváltó anyagokon alapuló technológiák modellezése
Vukics András MTA Wigner FK C++QED – a framework for simulating open quantum dynamics
Attila Hirn MTA Centre for Energy Research Contaminations and selectivity of silicon detector charged particle detectors for space weather and space dosimetry measurements
Szieberth Máté Nukleáris Technikai Intézet Demonstrációs és kísérleti ólomhűtésű gyorsreaktorok reaktorfizikai vizsgálata
Bányász István Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Design, fabrication and characterization of integrated optical elements and circuits for telecommunication and optical biosensors using ion beam techniques
Pozsgay Balázs BME Fizikai Intézet Dynamics of integrable spin chains
Koppa Pál Fizikai Intézet Egy- és kétfotonos fényforrások kísérleti vizsgálata
Pozsgai Balázs BME Fizikai Intézet Egzaktul megoldható spinláncok dinamikája
Pokol Gergő BME Nukleáris Technikai Intézet Elfutó elektronok dinamikájának szimulációja
Kamarás Katalin MTA Wigner FK SZFI Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály Fotoindukált viselkedés vizsgálata perovszkit/szén nanoszerkezet hibrid anyagokon
Barócsi Attila Fizikai Intézet Fotonikus és egyéb optikai szálak vizsgálata kis fotonszámú környezetben
Tőke Csaba Fizikai Intézet Fractional quantum Hall effect in bilayer graphene
Vankó György MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet Funkcionális molekulák dinamikájának vizsgálata időfeloldásos spektroszkópiával
Bányász István MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nukleáris Anyagtudományi Osztály Integrált optikai elemek és áramkörök tervezése, készítése és minősítése ionnyaláb technikák használatával távközlési és bioérzékelési célra
Prof. Katalin Kamarás Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences Investigation of photoinduced processes on perovskite/carbon nanostructure hybrid materials
Róbert Vértesi MTA Wigner RCP Institute for Particle and Nuclear Physics Investigation of the Quark-Gluon Plasma with heavy quarks at the ALICE experiment
Makk Péter Fizika Intezet, Fizika tanszek Kétdimenziós hibrid nanoáramkörök vizsgálata
Gali Ádám MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont TTTINT BME, Atomfizika Tanszék Konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométer alkalmazása szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálatában
Varga Dezső MTA Wigner FK Kozmikus részecskék detektálása és radiográfiai alkalmazása
Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Kristályos fázisú anyagok teljes pordiffrakciós szórási képének értelmezése számítógépes szimulációkkal
Pályi András Fizikai Intézet Kvantumbitek szilárdtestekben
Bencze Attila MTA, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske-és Magfizikai Intézet L-H átmenetek vizsgálata fúziós plazmákban
Szunyogh László Fizikai Intézet Mágneses és kémiai korrelációk itineráns mágnesekben
Udvardi László Fizikai Intézet Mágneses szerkezetek elméleti vizsgálata
László Szunyogh Institute of Physics Magnetic and chemical correlations in itinerant magnets
Major Tibor Országos Onkológiai Intézet Metszetképalkotó eljárásokon (CT/MRI/UH/PET) alapuló brachyterápiás besugárzástervezés
Demeter Gábor MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagy homogenitású rubídium plazma létrehozása ultrarövid lézerimpulzusok segítségével
Péter László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nanohuzalok előállítása, mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata
Makk Péter Fizika Intezet, Fizika tanszek Nanostruktúrák vizsgálata nagyfrekvenciás áramkörökkel
Volk János MTA EK MFA Nanoszál vezérelt vegyületfélvezető tranzisztor alapú érzékelők
Somfai Ellák MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet Nem gömbszerű részecskék reológiája
Kormos Márton Fizika Intézet Nemegyensúlyi dinamika alacsony dimenziós kvantumrendszerekben
Vasúth Mátyás MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Neutroncsillagok mérhető tulajdonságai
Márton Kormos Institute of Physics Non-equilibrium dynamics in low dimensional quantum systems
Török János Fizikai Intézet Önszerveződő folyamatok szemcsés anyagokban
Penc Karlo Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Összefonódás és topológia kölcsönható mágnesekben és hideg atomi rendszerekben
Tőke Csaba Fizikai Intézet Photoluminescence in strongly correlated electron liquids
Pokol Gergő BME Nukleáris Technikai Intézet Plazmahullámok és transzportfolyamatok kölcsönhatása mágneses összetartású fúziós plazmákban
Tőke Csaba Fizikai Intézet Quantum Monte Carlo simulation of systems in a magnetic field
Bordács Sándor BME, Fizika Tanszék Spin cikloisok és skyrmionok vizsgálata multiferroikus anyagokban
Károlyi György Nukleáris Technikai Intézet Szálas szerkezetű anyagok diszkrét mechanikai modellezése
Petrik Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MFA Szenzorikai vékonyréteg nanoszerkezetek optikai minősítése
Gali Ádám MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont TTTINT BME, Atomfizika Tanszék Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló számítási módszerekkel
Pályi András Fizikai Intézet Szupravezetés és kvantuminformáció nanoszerkezetekben
Csonka Szabolcs BME Fizika Intézet Tervezett topologikus kvantum állapotok félvezető nanopálcákban
Vukics András MTA Wigner FK The multipolar gauge of quantum electrodynamics in the ultra-strong light–matter coupling regime
Asbóth János MTA Wigner FK SZFI Topologikus fázisok periodikusan gerjesztett rendszerekben
Wolf György MTA Wigner FK Transzport modell fejlesztése relativisztikus nehézion reakciók vizsgálatára
Kiss Gábor Fizikai Intézet Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével
Biró Tamás Sándor MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Unruh-type effects in heavy ion collisions
Hirn Attila MTA Energiatudományi Kutatóközpont Űridőjárási és űrdozimetriai célú szilícium detektoros töltött részecske detektorok áthatása és szelektivitása